• Ιστορικό

    Ο Όμιλος ιδρύθηκε το 1938 με πρωτοβουλία του Στρατηγού Φραντζή, από απογόνους αγωνιστών του 1821, σε συνάντηση στο ξενοδοχείο King George στην Αθήνα.

‘Ο «Πατριωτικός «Ομιλος» είχε ιδρυθεῖ πρίν ἁπό β’ παγκόσμιο πόλεμο μέ πρωτοβουλία τοῦ στρατηγοῦ ‘Αμβροσίου ΦΡΑΝΤΖΗ και ἄλλων φίλων του ἀπογόνων οίκογενειῶν τοῦ 1821 οί όποϊοι συνεκεντρὡθησαν δι’αὐτό μερικές φορές εις μιαν αίθουσα τοῦ ξενοδοχείου King George όπου και έλἡφθη ἡ ἁνωτέρω φωτογραφία τό 1938. Τούς καθημένους εις τήν πρώτην σειρἀν δέν ένθυμοῦμαι διόλου. Εις τήν δευτέραν οειράν οί 9 καθήμενοι εἶναι οι έξῆς (έξ αριστερών): Παπαφλέσσας. Γαρδικιὡτης-Γρίβας, Κριεζὡτης, Μπότσαρης, Κυριακός. Τό ὂνομα τοῦ ‘Επισκόπου μοῦ διαφεὐγει. Δεξιά τοῦ ‘Επισκόπου καθεται ό Παπαφλέσσας (πατήρ). Πλάϊ του, αὐτόν μέ τά γυαλιά δἑν ένθυμοῦμαι. Τελευταῖος στη β’ σειρά ό ‘Αναγνωσταρᾶς. ‘Από τήν γ’ σειρά δέν ένθυμοῦμαι μέ βεβαιότητα κανένα από τούς πρώτους 9 όρθίους έξ αριστερών. Οί ἄλλοι εἶναι: Φωτἡλας – (στή μέση, ό ψηλός). ‘Αριστερά τοῦ Φωτἡλα στέκει ό Βλαδ. Κολοκοτρώνης · (εἶναι ό πολύ μελαχροινός). Πιο τους, μεταξύ Κολοκοτρώνη καί Φωτἡλα, στέκει ό Ραζηκότσικας. Δεξιά τοῦ Φωτἡλα ό Δράκος. Γιά τόν παραπλεὐρως τοῦ Δράκου έχω ἀμφιβολίες. Παρακάτω αὐτός μέ τό μαῦρο μουστακάκι εἶναι ό Σολιὡτης.  Πλάϊ του ό Μακρῆς. Πλάϊ στόν Μακρῆ έγὡ. ‘Αριοτερἀ μου οί 3 ἄλλοι εἶναι, ό Τρικοὐπης. ό Φραντζῆς καί ό Κριεζῆς. – Τόν τελευταῖο στήν ἄκρη πού σταυρῶνει τά χέρια του δέν ἐνθυμοῦμαι.- Η.Ν.Πετιμεζᾶς

– Η.Ν.Πετιμεζᾶς

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821