1 Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται εις τακτικά, ομότιμα και επίτιμα.


2 Ως τακτικά μέλη εγγράφονται τη αιτήσει των και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των 4/5 των παρόντων μελών αυτού, οι αποδεδειγμένως εξ αρρενογονίας ή θηλυγονίας απόγονοι (άρρενες και θήλεις) ιστορικών γενών της Ελλάδος, σχέσιν εχόντων με την ιστορικήν περίοδον του Έθνους μας από του έτους 950 μ.Χ. έως του έτους 1930. Η αίτησις εγγραφής δέον απαραιτήτως να συνοδεύεται: α) υπό λεπτομερούς γενεολογικού και βιογραφικού του αιτούντος σημειώματος μετά μνείας των αποδεικτικών στοιχείων (πρωτοτύπων ή έτερων εγγράφων, παραπομπών εις βιβλιογραφίαν, αρχεία, κλπ.) της καταγωγής των εξ ιστορικών οικογενειών ανωτέρω χρονικής περιόδου και της αξιολόγου, κατά κρίσιν του Διοικητικού Συμβουλίου, εθνικής οράσεως αυτών και β) αποδεικτικού καταβολής του δικαιώματος εγγραφής. Τα τακτικά μέλη αποκαλούνται και προσαγορεύονται μεταξύ των «αδελφοί».


3 Ως ομότιμα μέλη εκλέγονται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου δια πλειοψηφίας του 4/5 του συνόλου των μελών αυτού και κατόπιν προτάσεως δύο μελών αυτού ή πέντε ταμειακώς ενημέρων τακτικών μελών του σωματείου οι: εν τη αλλοδαπή κατοικούντες αποδεδειγμένως απόγονοι Φιλελλήνων συμμετασχόντων εκουσίως εις τους αγώνας του Έθνους έως του έτους 1913 ή καθ’οιοωδήποτε τρόπον ενισχυσάντων δι’υλικών (ευεργεσιών κλπ.) ή ηθικών υπηρεσιών την αποκατάστασιν του Ελληνικού Κράτους και διακρινόμενοι δια τον Φιλελληνισμόν των. Και, οι αποδεδειγμένως απόγονοι ιστορικών γενών της Ελλάδος ή διαπρέποντες εν τω εξωτερικώ απόδημοι Έλληνες κάτοικοι αλλοδαπής. Τα ομότιμα μέλη αποκαλούνται και προσαγορεύονται «φίλοι».


4 Ως επίτιμα μέλη εγγράφονται δια της αυτής ως τα ομότιμα διαδικασίας και πλειοψηφίας, οι ημεδαποί και αλλοδαποί κάτοικοι εσωτερικού ή εξωτερικού εφ’όσον είναι προσωπικότητες κύρους ή συμβάλλουν καθ’οιονδήποτε τρόπον εις την επίτευξιν των σκοπών του Ομίλου. Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να απονέμηται εις δύο εξ’αυτών κατ’έτος ο τίτλος του επίτιμου αντιπροέδρου επί τιμητική ετήσια θητεία. Τα επίτιμα μέλη αποκαλούνται και προσαγορεύονται «εντιμώτατοι».