Οι σκοποί του Ομίλου καταγράφονται στο καταστατικό του με το πνεύμα του 1938.

1Σκοποί του ομίλου είναι: α) Η προάσπισις και ανύψωσις εις την συνείδησιν του Λαού των Ελληνικών παραδόσεων. β) Η συμμετοχή εις εκδηλώσεις και αγώνας Εθνικού ενδιαφέροντος και η ενίσχυσις αυτών. γ) Η ανέγερσις και συντήρησις Μνημείων συνδεομένων με την ιστορίαν του Έθνους. δ) Η προσπάθεια όπως τα τέκνα ιστορικών οικογενειών, τάσσονται εις την υπηρεσίαν της Ελλάδος. ε) Η ηθική αμοιβαία ενίσχυσις των Μελών, ως και πάσα άλλη ενέργεια σκοπόν έχουσα την ανύψωσιν του Εθνικού φρονήματος. στ) Η δημιουργία Συλλογής κειμηλίων και εγγράφων περί της εθνικής οράσεως των ενδόξων γενών του Έθνους, δυναμένης να ενσωματωθή εις Μουσειακόν Συγκρότημα, ή όπου κρίνεται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου σκόπιμον και επωφελές.

2Η προβολή και επίτευξις των άνω σκοπών θέλει επιδιωχθή δια: α) διαλέξεων, ειδικών άρθρων εις τον τύπον, θεατρικών, κινηματογραφικών και τηλεοπτικών έργων, β) συνεργασίας μεθ’ετέρων εθνικών σωματείων και οργανώσεων, γ) εκδόσεως εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων, χαρτών και εντύπων εν γένει, δ) ιδρύσεως γραφείου τύπου και δημοσίων σχέσεων κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, δι ης θα καθορίζεται και η αμοιβή του τυχόν απασχολουμένου προσωπικού και θα ρυθμίζονται πάντα τα σχετικά με την λειτουργίαν αυτού θέματα.

3Τα συναφή προς την έκδοσιν των άνω εντύπων, ως και του νυν εκδιδομένου υπό του σωματείου τη συνεργασία μεθ’ετέρου τοιούτου υπό την επωνυμίαν «Εθνική Μορφωτική και Πολιτιστική Εταιρεία» (ΕΜΠΕ), περιοδικού υπό τον τίτλον «ΒΩΜΟΙ – Ελληνικά χρονικά», θέματα, ήτοι τρόπον εκδόσεως, διευθύνσεως και φορέως ταύτης (υπό μόνον του σωματείου ή τη συνεργασία μεθ’ετέρου φυσικού ή νομικού, προσωπικού ή και μόνου τρίτου) και διαθέσεως, προς τα μέλη ή τρίτους, μορφήν, σχήμα, περιεχόμενον, ύψος και καταβολήν ετησίων συνδρομών ή αντιτίμου, δαπάνης εν γένει αυτών (αγοράς χάρτου, εκτυπώσεως, αμοιβών συνεργατών ή απασχολουμένων εν γένει με την έκδοσιν, διάθεσιν ή είσπραξιν συνδρομών κλπ.), θα ρυθμίζονται δι’αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αποκλειστικώς αρμοδίου εν προκειμένω.

Ο Ομιλος έχει βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών το Δεκέμβριο του 1978.