Άνοιξη 1818

Η έδρα της Φιλικής Εταιρείας μεταφέρεται στην Κωνσταντινούπολη.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821