Μάιος 1820

Ο Αλή πασάς κηρύσσεται αποστάτης.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821