Σεπτέμβριος 1813

Ιδρύεται στην Αθήνα η Φιλόμουσος Εταιρεία.

© 2018 Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων Αγωνιστών 1821